Pret kopējo pienākumu

 

Pret kopējo pienākumu. // «Tēvija», 22. janvāris, 1944.g.

 
 Ja par mūsu zemes drošību sargvietā austrumu frontē stāv karavīri, upurējot veselību un dzīvību, lai at­sistu boļševiku barus un nodrošinātu mierīgu dzīvi un darbu tēvzemē, tad, protams, strādājošiem uzņēmumos un iestādēs jāveic savi uzdevumi ar vis­lielāko nopietnību un pienākuma ap­ziņu. Tādēļ tīši darba disciplīnas grāvēji nevar gaidīt nekādas saudzī­bas. Viņu noziedzīgo rīcību stingri apkaro Darba departamenta darba dis­ciplīnas nodaļa.
 
Krāsotājs Kārlis Zālītis, M. Bauskas ielā 30—2, strādājis Ores apbedīšanas uzņēmumā. Par nekārtīgu ierašanos darbā viņš saņēmis brīdinājumu pag. gada 3. jūnijā. Tas nav līdzējis, un Z. atkal nozudis 34 dienas. Viņš paskaidrojis, ka visu šo laiku nodevies dzeršanai. Sods — 2 nedēļas darba nometnē Salaspilī. — 23 g. v. Richards Paķers, Jaunielā 25/27—3a, atrāvies no darba dzelzceļa iestādē veselus pusotra gadus. Iztaujāts par tik ilgas pazušanas iemesliem, tas atbildējis: «Viss jau var dzīvē gadīties». Jācer, ka 12 darba nometnē pavadītās nedē­ļas viņu pamudinās šādus «gadījumus» vairs neatkārtot.
 
Lauberes pag. darba izvietošanas komisijas norīkojumam nav klausījusi 43 g. v. Paulīne Kuchta. Tā nav iera­dusies strādāt norādītajā saimniecībā, bet klaiņojusi pa apkārtējiem pagas­tiem. Pēc tam viņu darbā norīkojusi Rīgas darba pārvalde. Pēc 1 mēneša tā tomēr pametusi darba vietu. Sods — 12 nedēļas Salaspils nometnē. Lauksaimniekiem aizrādāms, lai tie ar savu ierosmi līdzīgus gadījumus apka­rotu jau pašā sākumā un par tiem zi­ņotu vietējām darba spēka izvietoša­nas komisijām.
 
Par raksturīgu uzdzīvotājas tipu dis­ciplīnas nodaļa apzīmē 20 gadus veco Mirdzu Māzeri no Jēkabpils ielas 26, dzīv. 1. Par neierašanos darbā metallapstrādāšanas firmā «Darba Spars» viņa ievietota Salaspils nometnē uz 4 nedēļām. Sods izciests pag. g. 26. jū­nijā, bet tas, šķiet, vel nav bijis pietie­kami iespaidīgi. M. nav ieradusies darbā, bet uzsākusi uzdzīves braucie­nus pa Rīgas Jūrmalu. Cerams, ka 10 nedēļas Salaspils nometne tai palīdzes gūt pareizo uzskatu par darba nozīmi.
 
Darba spēka komisija nosūtījusi strādāt «Rīgas kuģu būvētavā» Alek­sandru Sproģi no Kronvalda bulv. 10, dz. 16-a. Kaut gan norīkotais brīdināts par neierašanās sekām, tas no darba dezertējis. S. sodīts ar 14 nedēļām Sa­laspils darba nometne.
 
Disciplīnas nodaļā izlemta arī kādas Rīgas bankas divu darbinieku lieta. Domādami, ka viņi pārāk «smalki», tie atteikušies piepalīdzēt bankas kopgalda virtuves darbos, kaut arī uzliktais pie­nākums — skābēt kāpostus — nāk par labu visiem viņu kollēgām un pašiem. Vainīgajiem izteikta pamācība un brī­dinājums.