No Vērmanes dārza uz Salaspils nometni

      No Vērmanes dārza uz Salaspils nometni. // «Tēvija», 1. septembris, 1943.g.
 
 
 
Ko atrod 200 portfeļos un kabatās. — Sāk spekulēt ar cigaretēm un beidz ar ieročiem un munīciju
 
Nupat cenu pārraudzības ierēdņi kopa ar karavīru patruļām un poli­ciju kontrolēja _ Rīgas apstādījumus un Vērmanes dārzu, kur vel vienmēr pulcējas spekulanti un dīkdieņi. Pēdē­jās četras dienās aizturēja ap 200 šau­bīgu personu. Viņu portfeļos un kabatās atrada daudz pilnu degvīna un spirta pudeļu, ārzemju cigaretes, ķem­mes, diegus, tējas glāzes un citas nor­mētas preces. Lielu pārsteigumu sagā­dāja jauns cilvēks, kas uzdevās par kādas valsts iestādes mūziķi. Viņa portfelī un kabatās atrada 5 naudas makus, vairākas kārbas zābaksmēru, ādas krēmu, pudeli tonikuma, drēbju krāsas, gabalu alvas stiepli un pār­tikas kartītes, kādas izsniedz tikai dienestā esošām personām. Vainīgais taisnojas, ka mantas ieguvis kādā vei­kalā, kur vietējie iedzīvotāji nevar ie­pirkties, bet viņš varot to darīt, jo tur tam šujot fraku. Savādo gadīju­mu noskaidro vācu un latviešu polici­jas iestādes. Pie kāda cita atrada vairāk kā 1000 RM naudas un tējas glā­zes. Nauda apķīlāta. 18 g. v. jaunek­lim nav klāt pases vai citu personības dokumentu, bet toties kārbas ar cigaretēm un papirosiem, kā arī krēma u. c. mantas. Viņš taisnojas, ka tās viņam sūtot «onkulis» no Vācijas.
 
Raksturīgi, ka visi aizturētie, no kuriem daudzi jau uzraudzības iestā­dēm labi pazīstami, taisnojas, ka viņi tikai «gājuši» Vērmanes dārzam cau­ri. To pašu saka arī kāds vīrietis, kas aizturēts ar elektrisko vārāmo katli­ņu. Labai tiesai šo personu sen jau bija jābūt laukos, jo darba vietas vi­ņus atsvabinājušas. Citi uzrāda ārstu slimības zīmes ar parakstītu gultas režīmu.
Aizturētiem draud lieli naudas sodi. Tos, kas jau vairākas reizes sastapti Vērmanes dārzā, nestrādā vai izvairās no kārtīga darba, nodod vācu drošības policijas rīcībā, un tā jau viens otrs nokļuvis līdz Salaspils darba no­metnei.
 
Cik viegli jaunatne nokļūst uz no­ziedzīga ceļa, to spilgti rāda gadījums, kur uz apsūdzēto sola drīzumā sēdēs grupa 15—18 g. v. zēnu. 16 g. v. Zariņš iebraucis no laukiem, bet. tēvs viņam aizliedzis klaiņot pa pilsētu. Iebraucot nākošu reizi, viņš vairs negājis pie tēva, bet kopā ar 17 g. v. Zenkēviču spekulējuši ar papirosiem Vērmanes dārzā. Naktis pavadījuši Rīgas stacijās un apkārtnē. Viņi ap­staigājuši arī iebraucamas vietas un no lauciniekiem izkrāpuši degvīnu vaidegvīna zīmes, solot maksāt par tāmspekulatīvas cenas. Kad degvīns vaizīmes tiem iedotas, viņi samaksājušitikai valsts cenu. Kad peļņas kāraisdegvīna pārdevējs protestējis, zēni toaicinājuši nākt līdz uz policijas ie­cirkni. Protams, ka degvīna pārdevējsto nav darījis, un jaunie krāpnieki arviegli iegūto degvīnu aizgājuši
 
Kādu nakti zēni ielauzušies kādāDzirnavu ielas veikalā un nozaguši60 pudeles 0.25 litra spirta un lielākudaudzumu saldumus. Pudeli spirta vi­ņi pārdevuši par 50 RM Iekšpilsētāun citur. Vēlāk 16 g. v. Zariņš parspekulatīvām cenām nopircis arī divipistoles un daudz munīcijas. Apcieti­nāti arī viņa līdzdalībnieki 15 g. v.Zeps, 18 g. v. Krukovskis un 21 g. v.Jorošuns.
Pārbaudot vairākus Dzirnavu ielasrestorānus, darba laikā sastapti daudzicilvēki, kas tur dzer vai spekulē.Raksturīgi, ka šīs ielas ēdienu veika­los un restorānos pulcējas nevien spe­kulanti un nestrādātāji, bet arī tādi,kam ārsts parakstījis slimības atvaļinājumu. Par visiem gadījumiem ziņotālāk Darba pārvaldei.
Par spīti vairākkārtējiem atgādinā­jumiem, tirgotāji, sevišķi Centrāltirgū,pie savām precēm neizliek cenas, laigan noteikumi paredz, ka katrai pre­cei jābūt klāt cenai. Puķu nodalījumāpar cenu neizlikšanu tūdaļ ar naudassodu sodīja 56 tirgotājus un pret vairākiem ievadīja izziņu par sakņu spe­kulāciju. Ar puķēm spekulē, prasotnekaunīgi augstas cenas, arī ģimeņudārziņu īpašnieki. kas tirgū atnes sa­vus audzējumus. Turpmāk Centrāltirgu pārbaudīs vēl biežāk un stingrāk,un vainīgos sodīs ar vēl bargākiemnaudas sodiem, neizslēdzot arī tirgo­šanās atļaujas atņemšanu un novieto­šanu piemērotā darbā.
 
Uzraudzības iestādes norāda, katurpmāk pret spekulantiem, slaistiemun dīkdieņiem vērsīsies ar vislielākobardzību un agri vai vēlu Rīgu no vi­ņiem atbrīvos.