Biedrība "RIGA CV' bilance par 2008 gadu. / Баланс общества " RIGA CV" за 2008 год

 

 

 

Peļnas zaudējuma aprēķina
     2008 gads
 I  Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.  140,00 LVL
 II  Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.  15,00 LVL
 III  Saņemtie mantojumi.  
 IV  Saņemtās dotācijas.  
 V  Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.  
 VI  Citi ieņēmumi. 00,46 LVL
 VII  Ieņēmumi kopā.  155,46 LVL
 VIII  Izdevumi  
 1  Naudas maksājumi personām.  
 2  Materiālu izdevumi.  -58,52 LVL
 3  Algas  
 4  Sociālās apdrošināšanas maksājumi.  
 5  Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.  
 6  Citi izdevumi.  -34,56 LVL
 IX  Nodokļi.  
 X  Izdevumi kopā.  -93,08 LVL
 XI  Ieņēmumu un izdevumu starpība.  61,92 LVL

  

Ziedojumu un dāvinājumu pārsata shēma par 2008 gadu
      2008 gads
 I  Atlikums pārskata gada sākumā.    5,00 LVL 
 II  Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.  
 1  Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi).  
 1.1  Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.  
 1.2  Ārvalstu juridiskās personas.  
 1.3  Fiziskās personas (rezidenti).       15,00 LVL
 1.4  Fiziskās personas (nerezidenti).  
 1.5.  Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.  
 1.6  Citi ziedotāji.  
 2  Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi).  
 2.1  Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.  
 2.2  Ārvalstu juridiskās personas.  
 2.3  Fiziskās personas (rezidenti).  
 2.4  Fiziskās personas (nerezidenti).  
 2.5  Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.  
 2.6  Citi ziedotāji.  
 III  Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma  
 1  Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi).  
 1.1  Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.  
 1.1.1  Sabiedriskā labuma darbībai.  
 1.1.2  Citiem mērķiem un uzdevumiem.  
 1.2  Administratīvajiem izdevumiem.  
 1.3  Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.  
 2  Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi).  
 2.1  Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.  
 2.1.1  Sabiedriskā labuma darbībai.  
 2.1.2  Citiem mērķiem un uzdevumiem.  
 2.2  Administratīvajiem izdevumiem.  
 2.3  Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.  
 IV  Atlikums pārskata gada beigās.  20,00 LVL

Bilance
Nr Aktīvs 2007 gads 2008 gads
  Ilgtermiņa ieguldījumi 5,00 LVL  
       
I Nemateriālie ieguldījumi.    
       
II Pamatlīdzekļi.    
1 Nekustamais īpašums.    
2 Pārējie pamatlīdzekļi.    
       
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.    
1 Akcijas un daļas.    
2 Ilgtermiņa aizdevumi.    
       
  Apgrozāmie līdzekļi    
I Krājumi.    
1 Materiāli.    
2 Preces.    
       
II Debitori.    60,18 LVL
       
III Vērtspapīri.    
       
IV Nauda.  86,04 LVL  152,69 LVL
       
  Kopa  91,04 LVL  212,87 LVL
       
   Pasīvs 2007 gads  2008 gads
 I Fondi     
 1  Pamatfonds.    
 2  Mērķfondi.    
 3  Rezerves fonds.  91,04 LVL  205,65 LVL
       
 II  Ilgtermiņa kreditori.    
 1  Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm    
 2  Citi aizņēmumi.    
       
 III  Īstermiņa kreditori.    
 1  Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.    
 2  Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.    
 3  Pārējie kreditori.    7,22 LVL
       
   Kopa  91,04 LVL  212,87 LVL