Paziņojums par Sabiedrisko un publisko apspriešanu

Paziņojums par zemesgabala Rīgā, Dzintara ielā 45 un Dzintara ielā 45A detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 31.03.2009. lēmumu Nr. 4888 "Par zemesgabala Dzintara ielā 45 (kadastra Nr. 0100 108 0085) un Dzintara ielā 45A (kadastra Nr.0100 108 2066) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu".

 Zemes gabala atļautā izmantošana: dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem un ielas teritorija.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Sīkaka informācija šeit: RDPEAD mājas lapā

 

 Būvniecības iecere „Tirdzniecības centrs (2 stāvi)” Rīgā, Zaļenieku ielā 8

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 25.03.2008. lēmumu Nr.2-DA-08-2169-nd un Rīgas pilsētas būvvaldes 12.01.2009. vēstuli Nr.BV-09-38-nd, SIA „TKM Latvija”, reģ.Nr.40003874174, Ieriķu ielā 3, Rīgā, LV- 1084, tālr.6708242, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Tirdzniecības centrs (2 stāvi)” Rīgā, Zaļenieku ielā 8, Zaļenieku b/n, Valdeķu b/n, zemes gabalu kadastra Nr. 0100 107 0053, 0100 107 0297, 0100 107 2257 .

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Eduarda Smiļģa 46, laikā no 10.02.2009. līdz 10.03.2009. darba dienās darba laikā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas

Sīkaka informācija RDPAD mājas lapā.

Būvniecības ieceru publisko apspriešanu rezultāti

Rīgas pilsētas būvvalde saskaņā ar Ministru Kabineta 22.05.2007. noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 15.2.apakšpunktu ievieto Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā ziņojumus par būvniecības ieceru publisko apspriešanu rezultātiem.

Sīkaka informācija RDPAD mājas  lapa.

 
Paziņojums par detālplānojuma zemes gabalam Rīgā, Ropažu ielā 8, kadastra Nr.0100 086 0438, 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus jauktās apbūves teritorijā, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no 09.02.2009. līdz 02.03.2009.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 23.02.2009. plkst.16.00 Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās.

Sīkak RDPAD mājas lapa.

 
„Dzīvojamo un biroju ēku kompleksa jaunbūve” Sporta ielā 18

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 10.11.2008 lēmumu Nr.2-DA-08-8571-nd un 26.01.2009 vēstuli Nr.BV-09-378-nd, SIA „BSD Investment”, reģ.Nr.40003799073, Duntes ielā 6, Rīgā, LV-1013, tālr. 67218908 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Dzīvojamo un biroju ēku kompleksa jaunbūve”, 9 stāvi, Rīgā, Sporta ielā 18 (18.grupa, 2042., 2083., 2084. un 2085. grunts).

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Rūpniecības ielā 21 no 05.02.2009. līdz 05.03.2009. darba dienās darba laikā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sīkak RDPAD mājas lapa.

Paziņojums par zemesgabala Rīgā, Stirnu ielā bez numura (kadastra Nr. 0100 070 2517) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 11.03.2008. lēmumu Nr.3432 "Par zemesgabala Stirnu ielā bez numura (kadastra Nr. 0100 070 2517) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu".

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 02.02.2009. līdz 27.02.2009. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centra 1.stāvā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800

Sīkak: RDPAD mājas lapā.